Najwyższa jakość

Eco - Taxi

Regulamin świadczenia usług Taxi

1 Postanowienia ogólne.

1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Pasażer – osoba korzystająca z usługi transferu;

b) Przewoźnik – firma wykonująca transfer Pasażerów – Eco taxi Katowice;

c) Rezerwacja – dokument imienny uprawniający do przejazdu wskazanej w nim osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę;

d) Potwierdzenie – dokument imienny poświadczający złożenie rezerwacji i określający formę zapłaty;

e) Pojazd – pojazd drogowy wykorzystywany przez Przewoźnika do realizacji umowy;

f) Umowa przewozu – umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili potwierdzenia rezerwacji przez Przewoźnika; na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za określoną odpłatnością Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej wskazanej w rezerwacji;

1.2 Dokonanie rezerwacji na przejazd oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptacje postanowień niniejszego Regulaminu;

2 Rezerwacja i płatność za rezerwacje.

2.1 Rezerwacja możliwa jest za pośrednictwem strony internetowej http://www.taxikatowice.pl , e-mail biuro@taxikatowice.pl oraz pod numerem telefonu +48 501 558 336;

2.2 Rezerwacji należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem najlepiej 12 godzin przed planowanym początkiem transferu. W innych sytuacjach, transfer można rezerwować w czasie do 6 godzin przed planowanym początkiem transferu (dotyczy strony internetowej oraz e-maila), poniżej 6 godzin wyłącznie drogą telefoniczną;

2.3 Pasażer przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za dane podawane Przewoźnikowi podczas rezerwacji internetowej , bądź telefonicznej i na nim spoczywa obowiązek sprawdzenia poprawności takiej rezerwacji (dzień, trasa, godzina, telefon kontaktowy);

2.4 Osoba, która dokonuje rezerwacji transferu grupowego, przyjmuje zasady Regulaminu w imieniu całej grupy i jest uważana za stronę umowy wynikającą z rezerwacji;

2.5 Zakup rezerwacji może nastąpić:

– kartą płatniczą

– przelewem,

– e-przelewem,

-płatność gotówką u kierowcy

Szczegółowe warunki płatności zostają określone w potwierdzeniu rezerwacji przez Przewoźnika;

2.6 Przewoźnik dopuszcza płatność gotówką w przypadku potwierdzenia przez Przewoźnika takiej formy zapłaty;

3 Podróż.

3.1 Dzieci do 18 lat nie mogą podróżować bez opieki dorosłych ;

3.2 Pasażer korzystający z pomocy wózka inwalidzkiego jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie podczas dokonywania rezerwacji transferu;

3.3 Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia Pojazdu) na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym;

3.4 Pasażer, który zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do usunięcia szkody we własnym zakresie (na miejscu)  lub jeśli nie jest to możliwe zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody zgodnie z  art 363 KC § 1 § 2

od 100-200 zł zwyczajne zabrudzenie (nie wymagające prania tapicerki)  odkurzanie, mycie pojazdu.

od 500 zł zabrudzenie wymagające  prania tapicerki ( w zależności od formy zabrudzenia i konieczności np. wielokrotnego prania przy ciężkich zabrudzeniach usuwanie nieprzyjemnych zapachów kwota może ulec zmianie) ,wysokość kwoty obejmuje przestój taksówki (przestój zazwyczaj to co najmniej jeden dzień roboczy) ,koszty związane z dojazdem do wyspecjalizowanych firm zajmujących się czyszczeniem pojazdów.

3.5 Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży;

3.6 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem OC odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu pasażera w pojeździe;

3.7 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy pasażer:

a) nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu,

b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np: narkotyków),

c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla przewoźnika,

Skutki prawne zdarzeń wymienionych w zdaniu pierwszym ponosi pasażer;

Skorzystanie przez przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania;

3.8 Przewoźnik dołoży wszelkich starań by przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować;

3.9 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (kontrole policyjne/ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od przewoźnika (np. warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym);

3.10 W przypadku opóźnienia przylotu samolotu większego niż 60min. Przewoźnik nie ma obowiązku czekać na pasażera w sytuacji, gdy nie zostanie on poinformowany przez pasażera o zaistniałym opóźnieniu;

3.11 W pojeździe zabrania się spożywania pokarmu ,picia oraz palenia tytoniu w przypadku zanieczyszczenia pojazdu przewoźnik ma prawo żądać zapłaty zgodnie z punktem 3.4.

4 Rezygnacje i zwroty.

4.1 Zmiany daty wyjazdu należy dokonać niezwłocznie jednak najpóźniej na 3 godziny przed data/godzina wpisana w rezerwacji lub data/godzina wpisana w komputerowym systemie rezerwacji;

4.2 W przypadku rezygnacji przez podróżnego z odbycia podróży (liczy się data i godzina przyjęcia pisemnego bądź mailowego zawiadomienia). Przewoźnikowi przysługuje prawo do obciążenia Pasażera następującymi kwotami:

a) poniżej 2 godzin przed wyjazdem 100% wartości opłaty za przewóz,

5 Reklamacje.

5.1 Reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Przewoźnika wyłącznie w formie mailowej na adres biuro@taxikatowice.pl, w okresie 7 dni od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawniona do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje zlożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane;

5.2 Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na adres mailowy Przewoźnika;