Przepisy porządkowe taxi w Katowicach

Przepisy porządkowe przy przewozie osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Katowice

Rozdział 1 

Przepisy ogólne

§ 1

1. Kierowca taksówki może oczekiwać na pasażera w czasie nieograniczonym na postoju taksówek. 

2. Przez postój taksówek rozumie się miejsce wyznaczone znakami informacyjnymi D-19 – „postój taksówek”, D-20 – „koniec postoju taksówek”. 

3. Dopuszcza się możliwość obsługi pasażera w miejscach poza wyznaczonymi postojami, jeżeli nie jest to zabronione przepisami prawa o ruchu drogowym. 

4. Na postoju taksówek nie może wyczekiwać taksówka zajęta przez pasażera, uszkodzona lub z wystawionym napisem – „Zajęta”. 

§ 2

Kierowca taksówki powinien udzielić pomocy przy załadunku i wyładunku bagażu podręcznego pasażera oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu osobom starszym, z dzieckiem na ręku i innym potrzebującym takiej pomocy. 

§ 3

Zawarcie umowy przewozu taksówką uważa się za dokonane z chwilą przyjęcia zamówienia lub zajęcia miejsca przez pasażera w pojeździe i ustalenia celu usługi. 

§ 4

1. Pasażer ma prawo wyboru taksówki, w tym również na postoju taksówek. 

2. Obowiązek obsługi pasażera ma pierwsza taksówka czekająca na postoju, jeżeli pasażer nie dokona innego wyboru. 

3. Kierujący taksówkami w czasie wyczekiwania na postoju mają obowiązek umożliwienia wyjazdu taksówce wybranej przez pasażera. 

4. Kierowca pierwszej taksówki na postoju ma obowiązek znajdować się w bezpośredniej bliskości pojazdu i wyczekiwać na przyjęcie zamówienia w kolejności podjeżdżania na postój taksówek. 

5. O ile na postoju znajduje się stacja telefoniczna, obowiązek odbioru wezwania telefonicznego ciąży na kierowcy pierwszej taksówki będącej na postoju. 

§ 5

W granicach administracyjnych miasta kierowca taksówki jest zobowiązany wykonać usługę bez względu na długość zamówionego przez pasażera kursu. 

§ 6

1.Wzajemne zachowanie się kierowcy i pasażera powinno być uprzejme i kulturalne. 

2. Kierowcę taksówki powinna cechować grzeczność, schludność i czystość osobista oraz dbałość o czysty i estetyczny wygląd pojazdu. 

3. Jeżeli taksówka wyposażona jest w urządzenia nagłaśniające, kierowca powinien korzystać z nich w sposób nie przeszkadzający pasażerom. 

§ 7

Od zmroku do świtu dodatkowe światło z napisem „TAXI” winno być oświetlone w trakcie wyczekiwania na postoju lub jazdy bez pasażera.

ROZDZIAŁ 2 

Przewóz osób

§ 8

Kierowca taksówki jest obowiązany wykonać zamówiony przewóz najkrótszą trasą, chyba że pasażer zgodzi się na przewóz inną trasą lub tego zażąda. 

§ 9

1. Kierowca taksówki może przewozić pasażerów tylko po uprzednim włączeniu sprawnie działających urządzeń: zalegalizowanego taksometru i współpracującej z nim kasy rejestrującej, niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce i przyjęciu zamówienia. 

2. Taksometr powinien być zainstalowany w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie jego wskazań przez pasażera, zajmującego dowolne miejsce w taksówce. 

3. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany niezwłocznie przełączyć taksometr na pozycję „KASA”. 

4. Pasażerowi nie wolno manipulować przy taksometrze lub utrudniać odczytywania jego wskazań. 

5. W czasie jazdy pasażer powinien zachowywać się kulturalnie i stosować się do zaleceń kierowcy, mających na celu bezpieczeństwo ruchu. 

§ 10

1. Ustaloną, na podstawie przepisów szczególnych, cenę za przejazd taksówką określają wskazania taksometru oraz paragon fiskalny wydrukowany przez kasę rejestrującą współpracującą z taksometrem. 

2. Po wykonanej usłudze przewozowej, kierowca jest obowiązany wydać pasażerowi paragon fiskalny wydrukowany przez kasę rejestrującą współpracującą z taksometrem, określający należność do zapłacenia. 

3. Pasażer jest obowiązany uiścić należność za przejazd taksówką nie później niż w chwili zwolnienia pojazdu. 

4. Na żądanie pasażera, kierowca taksówki jest obowiązany wydać rachunek za przejazd. 

5. Rachunek powinien zawierać informacje określone w przepisach wykonawczych Ordynacji podatkowej oraz numer boczny taksówki. 

§ 11

1. Kierowca może żądać zapłaty należności przed wykonaniem usługi w przypadku, gdy pasażer czasowo opuszcza taksówkę. Kierowca pobiera wówczas należność wskazaną przez taksometr oraz za przewidywany czas postoju. 

2. Jeżeli do końca umówionego czasu postoju pasażer nie wróci do taksówki, kierowca może uznać, że pasażer zrezygnował z dalszego przewozu i w związku z tym ma prawo odjechać z miejsca oczekiwania. 

3. W razie przewozów uprzednio zamówionych oraz poza granice administracyjne miasta, kierowca przed wykonaniem umowy ma prawo zażądać zabezpieczenia jej zadatkiem lub w szczególnych przypadkach całej przewidywanej kwoty zapłaty, z której przewoźnik winien się rozliczyć po wykonaniu przewozu. 

4. W przypadku awarii taksówki i niezwłocznego zabezpieczenia przez kierowcę innego środka transportowego, pasażer jest obowiązany uiścić należność za przejechany już odcinek drogi. 

5. Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie, albo jeżeli następuje przekroczenie granicy strefy opłaty taryfowej, kierowca jest obowiązany powiadomić o tym pasażera, a następnie przełączyć taksometr na odpowiednią taryfę. 

§ 12

1. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany przypomnieć o zabraniu bagażu. 

2. W razie znalezienia w taksówce rzeczy pozostawionych przez pasażera, kierowca pojazdu jest obowiązany postępować zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

§ 13

1. Kierowca bez zgody pasażera nie może dysponować wolnymi miejscami w taksówce. 

2. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, z którego sam korzysta, inne osoby na wolne miejsca, bez uiszczania za to dodatkowej należności. 

3. Należność za przejazd taksówką reguluje tylko jeden pasażer, kierowca nie może żądać zapłaty od pozostałych osób znajdujących się w taksówce, bez względu na okoliczności, w jakich korzystały one z przejazdu. 

§ 14

Pasażer jest odpowiedzialny za powstałe z jego winy uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

§ 15

Zezwala się na przewóz dzieci tylko pod opieką osób dorosłych, chyba że osoba dorosła, pod której opieką znajduje się dziecko, upoważnia kierowcę do przewiezienia samego dziecka, w takim przypadku należność za usługę uiszcza opiekun z góry.

ROZDZIAŁ 3 

Przewóz bagażu w taksówce osobowej

§ 16

1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, bez uiszczenia dodatkowej należności bagaż podręczny, oraz za zgodą kierowcy psy lub inne zwierzęta domowe, które można umieścić tak aby nie uszkodziły lub nie zanieczyściły pojazdu, a ich ciężar i wielkość nie przekraczają dopuszczalnej ładowności pojazdu i nie zagrażają bezpieczeństwu jazdy. 

2. Do bagażu podręcznego zalicza się w szczególności walizki, plecaki, worki turystyczne i inne przedmioty, które swoją wielkością i sposobem opakowania nie spowodują uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu, a także nie ograniczą pola widzenia kierowcy i nie utrudnią prowadzenia pojazdu. 

3. Z zachowaniem warunków określonych w ust.1 i 2, dopuszcza się przewóz – za zgodą kierowcy i na ryzyko pasażera – innych przedmiotów. 

4. Nie dopuszcza się przewożenia taksówką osobową bagażu wystającego poza obrys pojazdu. 

§ 17

1. Bagaż podręczny pasażera można przewozić w bagażniku znajdującym się wewnątrz pojazdu lub na dachu taksówki. 

2. Bagażnik taksówki powinien być utrzymany w należytej czystości i wolny od wszelkiego sprzętu dodatkowego, stanowiącego niezbędne wyposażenie taksówki. 

3. Bagażnik na dachu powinien być zamontowany w taki sposób, aby nie zasłaniał dodatkowego oznaczenia z napisem „TAXI”. 

4. Dopuszcza się przewóz bagażu podręcznego wewnątrz taksówki z zachowaniem warunków określonych w § 16. 

§ 18

Za bagaż podręczny, który pasażer przewozi ze sobą pod własnym nadzorem kierowca taksówki osobowej nie ponosi odpowiedzialności.

ROZDZIAŁ 4 

Skargi i wnioski

§ 19

1. Skargi, wnioski i uwagi o świadczonych usługach należy kierować do właściwego wydziału Urzędu Miasta Katowice, udzielającego licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. 

2. O przypadkach nieprawidłowego wydania lub niewydania paragonu fiskalnego lub rachunku, wydział o którym mowa w ust. 1 informuje urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy posiadającego licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką. 

3. Informacje o zdarzeniach, o których mowa w ust. 2 oraz inne przypadki naruszenia przez przedsiębiorcę warunków wykonywania działalności objętych licencją, są przekazywane również do miejscowej organizacji, w której zrzeszony jest przewoźnik.

ROZDZIAŁ 5 

Odmowa świadczenia usług przewozowych

§ 20

1. Kierowca taksówki powinien odmówić wykonania usługi lub rozpoczętą usługę przerwać, jeżeli pasażer lub usługobiorca: 

– zamierza przewieźć bagaż, którego ilość, rodzaj i rozmiar przekraczają dopuszczalną ładowność albo rozmiarami nie odpowiadają warunkom bezpieczeństwa jazdy; 

– żąda przewozu taksówką pasażerów w liczbie przekraczającej dopuszczalną ilość osób; 

– żąda przewozu, poza specjalnym fotelikiem ochronnym, dziecka w wieku do lat 12 na przednim siedzeniu taksówki osobowej; 

– usiłuje przewieźć rzeczy wyłączone z przewozu na podstawie odrębnych przepisów; 

– nie stosuje się do żądań kierowcy w sprawach zapewniających bezpieczeństwo jazdy, osobistego bezpieczeństwa kierowcy lub porządku na drogach; 

– spożywa w taksówce napoje alkoholowe. 

2. Kierowca taksówki może odmówić wykonania przewozu po drogach: 

1) nieprzejezdnych, 

2) pozbawionych nawierzchni twardych lub utwardzonych, 

3) znajdujących się wewnątrz terenów budowlanych, 

4) nie przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych. 

3. Kierowca taksówki może odmówić wykonania usługi lub rozpoczętą usługę przerwać, jeżeli pasażer lub usługobiorca: 

1) zanieczyszcza lub uszkadza pojazd; 

2) znajduje się w stanie nietrzeźwym; 

stwarza swoim zachowaniem podejrzenie o planowanym rozboju lub kradzieży, zamiarze posłużenia się taksówką do przewozu ładunku pochodzącego z kradzieży lub wykorzystania taksówki dla innych celów przestępczych.

ROZDZIAŁ 6 

Przepisy końcowe

§ 21

1. Kierowca taksówki jest obowiązany posiadać w taksówce przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu, trwale oprawione w formacie A4 (297mm x 210 mm) i udostępniać je do wglądu na żądanie pasażera. 

2. W taksówce powinna być zamieszczona widoczna informacja dotycząca: 

1) stawki należności za 1 km przejazdu, 

2) organu właściwego do rozpatrywania skarg i wniosków w sprawach związanych ze świadczeniem usług przewozowych, 

3) możliwości wglądu do egzemplarza przepisów porządkowych. 

§ 22

1. Z chwilą zaprzestania działalności związanej z zarobkowym przewozem osób taksówką osobową lub bagażową, oznaczenia zewnętrzne i wewnętrzne taksówki powinny zostać usunięte. 

2. W przypadku czasowego zawieszenia wykonywania działalności przewozu osób taksówką, oznaczenie „TAXI” umieszczone na dachu powinno zostać zasłonięte, a dodatkowe oznaczenia taksówki (nr boczny, herb) zaklejone lub usunięte, natomiast licencja złożona do depozytu w Wydziale Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Katowice. 

3. Zabrania się umieszczania na podświetlonej lampie z napisem „TAXI” innych napisów niż określających firmę, jej telefon lub inne dane dodatkowo identyfikujące taksówkę, odpowiadających następującym warunkom: 

1) rozmieszczenie: na dachu, symetrycznie z lewej i z prawej strony światła z napisem „TAXI”; 

2) barwa: biała lub żółta samochodowa; 

3) nie mogą one utrudniać czytelności i widoczności napisu „TAXI”. 

§ 23

Oznakowanie zewnętrzne taksówki osobowej obowiązuje według wzoru ustalonego przez Radę Miasta Katowice

Powrót

Translate »